Forside  
  81  
  82  
  83  
  84  
  85  
  86  
  87  
  88  
  89  
  90  
  91  
  92  
  93  
  94  
  95  
  96  
  97  
  98  
  99  
  00  
  01  
  02  
  03  
  04  
  05  
  06  
  07  
  08  
  09  
  10  
  11  
  12  
  13  
  14  
  15  
  Adr.  

 

  

 

Vedtægter for foreningen "Himmelhunden"

                                                                                                                                                                           

§ 1.

Foreningens formål er:

At sørge for at gode venner samles mindst én gang årligt for at nyde hinandens selskab, så nye oplevelser kan lægges oven i de mange pragtfulde stunder medlemmerne har haft sammen, før hen i tiden.

At sørge for at medlemmerne samles mindst én gang årligt, for at æde og drikke indtil bukserne "revner".

At sørge for at medlemmerne denne ene gang årligt har mulighed for at få en god diskussion mand og mand imellem, uden utidig indblanding af evt. koner og børn.  Kvinder og børn må gerne diskuteres, men ikke forefindes når "de gule ærter” indtages.                                                                                                                                               

§ 2.

Foreningens øverste myndighed er Oldermanden, som også tegner foreningen udadtil.

Oldermandens ord er magt og beslutninger taget af denne må gerne diskuteres, men kan ikke omstødes.

Oldermanden udpeges på dagen blandt de fremmødte medlemmer og er valgt indtil næste møde finder sted.

Oldermanden er pr. automatik den person som på dagen har den højeste alder.

På dagen vælges også en sekretær som varetager foreningens regnskab, udarbejdelse af referater og udsendelse af disse.  Der udarbejdes et referat og en "memo" ved årsskiftet.

Sekretæren udsender endvidere en invitation til medlemmerne om den forestående mødedag, senest en måned før.

§ 3.

Medlemmerne af foreningen er de personer som giver fremmøde på "dagen" eller som har en gyldig grund til ikke at kunne deltage, men dog har deltaget tidligere.

Kun personer af mandligt køn kan optages i foreningen.

§ 4.

Mødedagen, eller festmiddagen om man vil, fastlægges for det efterfølgende år, af det

indeværende års fremmødte medlemmer og er den ene af tre beslutninger som skal vedtages enstemmigt.

Oldermanden har i denne beslutning ingen vetoret.

Intet medlem kan påtvinges hvervet som vært, men vælges alene på basis af frivillighed og friholdes samtidigt for udgifter vedr. festmiddagen.

Menuen på dagen er indiskutabel.

Menu: Guleærter med tilbehør, som bestemmes af kokken.

§ 5.

"Himmelhunden", som udover at være foreningens navn, også er foreningens vartegn, kan på dagen dyrkes audiovisuelt alt efter medlemmernes behov og ønsker.

Det er værtens ansvar, at der forefindes audiovisuelt udstyr på dagen.

§ 6.

Sekretæren har pligt til, at opbevare protokollen og medbringe den ved festmiddagen. Er sekretæren forhindret i at møde op, tilstilles den det medlem som er vært på dagen. En ny sekretær vil da blive udpeget og få ansvaret for protokollen i næste periode.

Adresseændring skal meddeles ihændehaveren af protokollen, hurtigst muligt efter flytningen.

Kokkens navn er indtil andet vedtages, Kaj Jensen.

Foreningens beholdning af øl- snapse- og cognacglas opgøres efter hver generalforsamling, hvorefter opbevaring af det aktuelle antal glas varetages af kokken.

§ 7.

Overskuddet fra foreningen administreres af den årligt valgte sekretær.  Hvis sekretæren   ekskluderes, melder sig ud eller på anden måde bortfalder, indkaldes til ekstraordinær festmiddag og ny sekretær udpeges.

Formuen fordeles på følgende måde:

en likvid beholdning, som ikke må overstige kr. 300, inklusiv beholdning af frimærker.

resten indsættes på den, i Nordea oprettede Gevinstopsparing

Ethvert medlem, kan til hver tid møde uanmeldt op hos sekretæren for at se, både kassebeholdning og kvittering for indskud og saldo på Gevinstopsparingen.  Der tilbydes mad og drikke til de fremmødte.

Tilskrevne renter og eventuelle gevinster af opsparingen, indsættes direkte på kontoen.

Festmiddagens fremmødte deltagere kan til hver en tid, enstemmigt vedtage:

hvad Gevinstopsparingen skal bruges til, herunder en eventuel kontant udbetaling af lige andele til samtlige medlemmer.om nye medlemmer tiltræder på samme vilkår og med samme rettigheder i forhold til foreningens formue, som gamle medlemmer.

Intet medlem eller pårørende til denne, kan ved udmeldelse, eksklusion eller bortfald rette krav mod foreningens formue.

Hvis foreningen opløses, fordeles formuen lige, i forhold til antallet af medlemmer på  opløsningstidspunktet. Oldermanden har ingen særstatus vedrørende § 7.

§ 8.

Vedtægterne er enstemmigt vedtaget blandt de fremmødte medlemmer og kan kun ændres ved enstemmighed.Vedtægtsændringer, fastsættelse af mødedag og administration af overskud, er således de eneste beslutninger, hvori Oldermanden ikke har vetoret.

Vedtaget ved festmiddagen den 27. oktober 1990 med tilbagevirkende kraft af samtlige tilstedeværende. Sidst ændret den 26.oktober 2002.